kontrast Powiększenie tekstuAAA

PRZEDSZKOLE NR 407

ul. Mieczysława Pawlikowskiego 2, 03 – 983 Warszawa, telefon: 22 613 40 14
www.przedszkole407.pl NIP: 113-19-20-032, REGON: 013006018
Oddziały Zamiejscowe Przedszkola nr 407
ul. Guderskiego 9, telefon: 22 671 99 96

GR V A

 

 

 

 

SZANOWNI RODZICE!!  

 

ZAPROSZENIE

 

Kochani Rodzice!

 

Zapraszamy Was serdecznie na uroczystość z okazji

Dnia Mamy i Taty,

która odbędzie się dnia 23.05.2023 r. (wtorek)

o godz. 14:30.

Miejsce spotkania: sala naszej grupy

 

TEMATYKA NA MAJ:

- Święta majowe

- Jestem Europejczykiem

- Wiosna w pełni

- Rodzina na skarb

 

Cele ogólne:

- systematyczne uczestnictwo w organizowanych zabawach ruchowych w sali i na świeżym powietrzu, zajęciach gimnastycznych/ fizycznych

- doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowej podczas wykonywania zadań

- odczuwanie dumy z przynależności społecznej do rodziny, grupy przedszkolnej, mieszkańców miejscowości i Polski

- uważne słuchanie i analiza wypowiedzi innych osób

- kształtowanie świadomości narodowej przez dostrzeganie piękna języka, muzyki, tradycji, historii, architektury, sztuki

- aktywne uczestnictwo w organizowanych na terenie przedszkola uroczystościach związanych z obchodzeniem świąt narodowych, poznawanie sposobów czczenia ważnych miejsc, rocznic, historycznych wydarzeń

- przestrzeganie obowiązku szanowania wspólnego mienia

- wypowiadanie się w sposób zrozumiały z zachowaniem następstwa czasu, poprawnie pod względem gramatycznym i fleksyjnym

- wysłuchanie zdania innych, dostrzeganie różnic między ludźmi i szanowanie ich odmienności

- wykazywanie tolerancji oraz życzliwej postawy wobec wszystkich ludzi w bliższym i dalszym otoczeniu

- tworzenie kącika patriotycznego przy okazji świąt narodowych i ważnych dla kraju wydarzeń

- wymienianie symboli narodowych, wyróżnianie ich spośród symboli innych państw

- słuchanie i podejmowanie prób zespołowego śpiewania hymnu państwowego z zachowaniem właściwej postawy ciała

- znajomość sytuacji, w których jest grany hymn państwowy

- doskonalenie umiejętności liczenia do dziesięciu na palcach oraz przedmiotach zastępczychpoznawanie liter drukowanych, małych i wielkich, uczestnictwo w procesie alfabetyzacji – litera „f”, „F”

- dokonywanie analizy i syntezy sylabowej i głoskowej prostych wyrazów

- wykonywanie prac plastycznych odzwierciedlających barwy narodowe, wygląd flagi, godła

- systematyczne uczestnictwo w organizowanych zabawach ruchowych w sali i na świeżym powietrzu

- prawidłowe posługiwanie się sztućcami: prawidłowy chwyt, umiejętne nabieranie potraw

- sprzątanie po posiłku

- wykazywanie się sprawnością rąk oraz koordynacją wzrokowo-ruchową podczas zabaw ruchowych, ruchowo-naśladowczych, manipulacyjnych, rozgrywek sportowych

- dostrzeganie odmienności i niepowtarzalności siebie i każdej osoby

- poszerzanie wiedzy i rozbudzanie zainteresowania krajami Unii Europejskiej

- stosowanie trafnych określeń opisujących cechy wielkościowe oraz różnice między przedmiotami

- dostrzeganie symetrii we wzorach i umiejętność dorysowywania symetrycznie brakujących elementów

- porządkowanie przedmiotów według długości wzrastającej lub malejącej ze stosowaniem określeń stopniujących

- wzbogacanie doświadczenia w zakresie porównywania wagi

- określanie słowem wzajemnego położenia przedmiotów w przestrzeni z zastosowaniem pojęć dotyczących kierunku

- doskonalenie umiejętności liczenia w zakresie „10”

- rozwijanie orientacji przestrzennej, poprawne stosowanie określeń „w prawo”, „w lewo”, „do przodu”, „do tyłu”

- doskonalenie umiejętności wypowiadania się pełnym zdaniem, po kolei i nieprzeszkadzania innym podczas wypowiedzi

- rozwijanie zainteresowania historią własnej rodziny

- tworzenie drzewa genealogicznego, poznanie stopni pokrewieństwa między członkami rodziny

- zachęcanie do estetycznego wykonywania prac plastycznych, zwracanie uwagi na planowanie rysunku na całej powierzchni kartki, sprzątanie po skończonej pracy

- wdrażanie do wypowiada się w sposób zrozumiały i poprawny pod względem gramatycznym i fleksyjnym

- udział w zabawach kształtujących umiejętność rozpoznawania liter, zachęcających do odczytywania sylab, krótkich wyrazów

Codzienne aktywności:

- zabawy dowolne w kącikach tematycznych wg zainteresowań i inwencji dzieci przy niewielkim wsparciu N., poznawanie otoczenia, zachęcanie do różnej aktywności;

- stwarzanie atmosfery życzliwości poprzez powitanki np.: „Witaj...”, tablicę z wyborem metod powitań;

- kształtowanie codziennych nawyków higienicznych-samodzielne korzystanie z toalety, mycie rąk po skorzystaniu z toalety, po zabawie i przed posiłkiem;

- wdrażanie do samodzielności poprzez przygotowanie stolików do zajęć, posiłków, sprzątanie po zabawie, zajęciach, samodzielne ubieranie się i rozbieranie podczas wyjść do ogrodu przedszkolnego;

- ćwiczenia poranne wg K. Wlaźnik

- ćwiczenia gimnastyczne wg K. Wlaźnik zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym

 

Innowacja ,, Podróż miastami mojej Ojczyzny

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „ Gramy w zielone”

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Ciekawski Zajączek poznaje świat matematyki”

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Kubusiowi Przyjaciele Natury”