kontrast Powiększenie tekstuAAA

PRZEDSZKOLE NR 407

ul. Mieczysława Pawlikowskiego 2, 03 – 983 Warszawa, telefon: 22 613 40 14
www.przedszkole407.pl NIP: 113-19-20-032, REGON: 013006018
Oddziały Zamiejscowe Przedszkola nr 407
ul. Guderskiego 9, telefon: 22 671 99 96

GR III A

 

 

 

 

 

SZANOWNI RODZICE!!  

  

 

TEMATY W CZERWCU:

- Święto dzieci

- Egzotyczne kraje

- Obserwacje przyrody

- Wesołe wakacje

 

Cele ogólne:

 • - uświadomienie dzieciom, że są osoby i miejsca, z którymi i w których mogą czuć się bezpiecznie

 • - stwarzanie okazji do mówienia o sobie i budowania pozytywnego obrazu samego siebie

 • - powtórzenie i utrwalenie informacji o prawach i obowiązkach dzieci

 • - zachęcanie do konstruktywnego radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych i wdrażanie do rozwiązywania ich w sposób akceptowalny społecznie

 • - wdrażanie do asertywności

 • - uświadomienie zagrożeń związanych z funkcjonowaniem w świecie społecznym

 • - rozwijanie umiejętności przeliczania, rozdzielania po tyle samo, przekładania jednej reprezentacji liczbowej na inną

 • - wdrażanie do uważnego słuchania utworów literackich

 • - ćwiczenie pamięci poprzez naukę wierszyków i rymowane

 • - kształtowanie empatii w stosunku do innych ludzi

 • - budowanie postawy życzliwości i tolerancji wobec odmienności ludzi z innych krajów i kręgów kulturowych

 • - poznanie elementów kultury różnych krajów świata

 • - integrowanie grupy poprzez stwarzanie warunków do podejmowania wspólnych zabaw i działań

 • - rozbudzanie w dzieciach ciekawości poznawczej i chęci poznawania otaczającego świata

 • - utrwalenie umiejętności wskazywania na mapie i globusie położenia Polski

 • - rozwijanie ciekawości poznawczej oraz uwrażliwianie na piękno i różnorodność naszej planety

 • - doskonalenie umiejętności przeliczania na konkretach, tworzenia zbiorów i porównywania ich liczebności

 • - kształtowanie słuchu muzycznego poprzez wspólny śpiew i zabawy muzyczne

 • - wdrażanie do czerpania satysfakcji emocjonalnej z kontaktu z przyrodą

 • - rozbudzanie zainteresowania światem przyrody i zachęcanie do troski o środowisko

 • - zapoznanie z oznakami nadchodzącego lata

 • - zachęcanie do obserwowania letniej przyrody i budzenie ciekawości poznawczej

 • - zapoznanie z wybranymi owocami sezonowymi

 • - odkrywanie znaczenia wody w przyrodzie

 • - rozwijanie umiejętności przeliczania i tworzenia zbiorów

 • - zachęcanie do podejmowania zabaw naśladowczych i pozawerbalnych, służących pełniejszemu poznaniu otaczającego świata

 • - zachęcanie do podejmowania zabaw plastycznych z wykorzystaniem różnych technik oraz materiałów

 • - budowanie radosnej atmosfery w oczekiwaniu na nadejście wakacji

 • - doskonalenie małej motoryki przez zabawy konstrukcyjne i manipulacyjne

 • - okazywanie innym szacunku, przywiązania i sympatii

 • - zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa podczas wakacyjnego wypoczynku

 • - rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, na podstawie utworów literackich, ilustracji

 • - doskonalenie umiejętności przeliczania, przekładania jednej reprezentacji liczbowej na inną

 • - zachęcanie do ekspresji artystycznej, prezentowania swoich osiągnięć i nabytych umiejętności

 

Informacje o grupie III A

Godziny pracy oddziału: 

Poniedziałek 8:00-17:00                 

Wtorek 8:00-14:00         

Środa 8:00-16:30             

Czwartek 8:00-15:30       

Piątek 8:00-15:30            

 

Godziny posiłków:

Śniadanie 8:40-9:00

II Śniadanie 11:40-12:00

Obiad 14:00-14:30

Czytaj więcej...