kontrast Powiększenie tekstuAAA

PRZEDSZKOLE NR 407

ul. Mieczysława Pawlikowskiego 2, 03 – 983 Warszawa, telefon: 22 613 40 14
www.przedszkole407.pl NIP: 113-19-20-032, REGON: 013006018
Oddziały Zamiejscowe Przedszkola nr 407
ul. Guderskiego 9, telefon: 22 671 99 96

Deklaracja dostępności

Pobierz Deklarację dostępności w PDF 

Deklaracja Dostępności

Wstęp

Przedszkole nr 407 w Warszawie  

Zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia  4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: www.przedszkole407.pl

Data publikacji strony internetowej: 2015-06-08

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-02-19

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeni wymienionych poniżej.

1.Brak jest dostępności mediów zmiennych w czasie. 2.Brak możliwości prezentacji treści w wybranym układzie pionowym lub poziomym. 4.Niektóre linki mogą być dwuznaczne dla użytkowników i nie są wystarczająco opisane. 5.Brak dostępności wszystkich funkcjonalności za pomocą klawiatury. 6.Niektóre z zamieszczonych plików to graficzne pliki PDF. 7.Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej. 8.Część zdjęć nie posiada opisu alternatywnego. 9.Na niektórych stronach brak jest odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia:  2020-09-18

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-11

 Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osoba do kontaktu: dyrektor   Maria .Bieniaszewska

Adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Numer telefonu: 22 6134014

Ta samą drogą można składać wnioski o udostepnienie informacji niedostępnej oraz składać   skargi na brak zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Przedszkole znajduje się w budynku Centrum Edukacyjno – Opiekuńczym. Do budynku Przedszkola nr 407  można wejść jednymi drzwiami. Główne wejście znajduje się od ul. M. Pawlikowskiego 2,  należy pokonać jedną furtkę, następnie 3 schodki, podjazd dla  wózków bez poręczy,  drzwi wejściowe - otwierane ręcznie, drugie drzwi – otwierane ręcznie. Do udzielenia informacji – Ochrona obiektu. Następnie należy pokonać kolejne drzwi – otwierane ręcznie na klatkę, 14 stopni, kolejne drzwi do Przedszkola – otwierane ręcznie. Można pojechać windą, pokonać jedne drzwi do przedszkola  – otwierane ręcznie.   Przy drzwiach znajduje się punkt informacyjny ( pracownik obsługi).                                                                                         

Budynek Centrum Edukacyjno – Opiekuńczego składa się z 4 kondygnacji , Przedszkole nr 407 zlokalizowane jest na 1 piętrze.        

W obiekcie jest winda.                                                                                                                                                                                                                                             

W budynku nie ma platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnej itp.                                                                                                     

Dyrektor Przedszkola  wyraża zgodę na wprowadzenie psa przewodnika.                                                                                                            

Przed budynkiem znajduje się parking z wyznaczonym miejscem dla osoby niepełnosprawnej.                                                                 

Budynek przedszkola częściowo jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Do budynku Oddziału Zamiejscowego Przedszkola nr 407 można wejść jednymi drzwiami. Główne wejście znajduję się  od ul. Guderskiego 9,  należy pokonać jedną furtkę, następnie 21 stopni, drzwi wejściowe - otwierane ręcznie, drugie drzwi – otwierane ręcznie. Przy drzwiach znajduje się punkt informacyjny ( pracownik obsługi). Budynek Oddziału Zamiejscowego  Przedszkola nr 407  składa się  z 2 kondygnacji.                                                                                                                         

W budynku nie ma windy, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnej itp.                                                                                                                                                                                                             

Dyrektor Przedszkola  wyraża zgodę na wprowadzenie psa przewodnika.                                                                                                                                            

Przed budynkiem nie ma  parkingu.                                                                                                                                                                                                                 

Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, został wybudowany w latach 70-tych.

Aplikacje mobilne

Podmiot nie posiada aplikacji mobilnych